Machine Monitoring System

แสดงข้อมูลของเครื่องจักร และวิเคราะห์การทำงาน แบบ Real Time ด้วยระบบ IoT

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบ Automation Industry , Smart Building , Smart City , Smart Farmer , Smart Factory โดยมีการนำข้อมูลมาเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งการเปิด-ปิดอุปกรณ์ รวมถึงการควบคุมตรวจสอบข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

แสดงสถานะของเครื่องจักรแบบ Real-Time

สามารถติดตามดูสถานะการทำงานของเครื่องจักรผ่าน Web Application ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน Internet เมื่ออยู่ภายนอกโรงงาน

วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงข้อมูลรูปแบบกราฟ

สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อวางแผน บริหารจัดการได้ในหลายมิติ และใช้สำหรับคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้น

แจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหาในการทำงาน

แจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหา ส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line, Email, Web Application ซึ่งมีความรวดเร็วทราบถึงปัญหาแก้ไขได้ทันถ่วงที


หน้าจอแสดงผล Machine Monitoring System

- ERP Integration (การเชื่อมต่อกับ ERP)

- Real-Time Machine Conditions (แสดงสถานะการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักร)

- Alerts and Notification (แจ้งเตือนผ่าน Line, Email และหน้า Web)

- Key Downtime บันทึกสาเหตุการหยุดเครื่อง

- Visualize Production Report รายงานการทำงานในรูปแบบกราฟ

- Big data สามารถนำข้อมูลไปทำ AI

ERP Integration

สามารถเชื่อมต่อกับ ระบบ ERP Integration การวางแผนกระบวนการผลิตของโรงงาน ที่จะทำให้สามารถจัดการข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถดึงข้อมูลการผลิตจากฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งสามารถทำได้ทั้งระบบ Auto และ ระบบ Manual

Real-Time Machine

สามารถติดตามดูสถานะการทำงานของเครื่องจักรผ่าน Web Application ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามซึ่งเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Alerts and Notification

แจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหา ส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line, Email, Web Application ซึ่งมีความรวดเร็ว ทำให้ทราบถึงปัญหาแก้ไขได้ทันถ่วงที

Key Downtime

กรอกข้อมูลสาเหตุการหยุดของเครื่องจักรและบันทึกรายละเอียดสาเหตุการเสียทั้งหมดได้ และ สามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้

Report Production

สามารถเลือกดูสรุปการรายงานผล ประจำวัน เดือน ปี หรือทั้งหมด ในรูปแบบกราฟ ทำให้เข้าใจและง่ายต่อการใช้งาน

Big data

สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อวางแผน บริหารจัดการได้ในหลายมิติ และใช้สำหรับคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต หรือ เพื่อใช้ดูแนวโน้มสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเอง

รองรับการดูผ่านมือถือและWeb Browser Internet

สามารถดูข้อมูลผ่านมือถือ ,Desktop ,Tablet ดูผ่าน Production Office หรือ ดูผ่าน Internet เมื่ออยู่ภายนอกโรงงาน ซึ่งจะแสดงยอดและภาพรวมกระบวนการทำงาน ร่วมถึงง่ายต่อการบริหารจักการด้านข้อมูลอีกด้วย