Solar Monitoring System


ระบบ Solar Monitoring System

เป็นโครงการซึ่งใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Energy) ทั้งแบบติดตั้งพื้นและหลังคา จากอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในโรงไฟฟ้าฯเช่นเพาเวอร์มิเตอร์ (Power Meter), อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมเช่น ข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์จาก Pyranometer, ความเร็วลมและอุณหภูมิเป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการออกแบบและการติดตั้งระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โดยระบบ Solar Energy Monitoring Dashboard สามารถปรับแต่งให้รวบรวมและบันทึกข้อมูลจากโรงไฟฟ้าที่มีโครงสร้างต่างกันได้ ข้อมูลจากโรงไฟฟ้าถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลภายในระบบบันทึกข้อมูล (Data Logger) ที่มีการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงฐานเวลา (Time Series Database) ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างรวดเร็วลงในพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดเล็กได้

นอกจากนั้นระบบบันทึกข้อมูลยังสามารถแสดงข้อมูลแบบเวลาจริง (Realtime) ในรูปแบบของเว็บ (Web-based) ซึ่งสามารถทำงานได้บนเบราเซอร์ยุคใหม่ (Modern Browser) ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลจากโรงไฟฟ้าได้จากอุปกรณ์ได้หลากหลายเช่น คอมพิวเตอร์, แท็ปแล็ต, สมาร์ทโฟน และระบบฯสามารถส่งข้อมูลที่จัดเก็บไว้ไปยังเซอร์เวอร์ฐานข้อมูลกลาง (Datacenter System) ด้วยวิธี store-forward เพื่อลดการสูญหายของข้อมูลที่ส่งไปยังเซอร์เวอร์ฐานข้อมูลกลาง

แสดงโครงสร้างทั้งระบบของระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตามเวลาจริงสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Energy Monitoring and Analysis System)

ชุดเครื่องบันทึกข้อมูลส่วนฮาร์ดแวร์ (SCADA Historian Data logger)

เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าเช่น อินเวอร์เตอร์, เพาเวอร์มิเตอร์และอุปกรณ์อื่น ผ่านทางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลจากตัวอุปกรณ์มายังชุดเครื่องบันทึกข้อมูล โดยใช้โปรโตคอลสื่อสารทางอุตสาหกรรมเช่น Modbus RTU หรือ Modbus TCP หรือโปรโตคอลอื่นขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์นั้น (ในกรณีของ Skytron ต้องใช้อุปกรณ์แปลงข้อมูลเพื่อให้สื่อสารกับอุปกรณ์ได้) ในบางกรณีอาจต้องแปลงข้อมูลมาเป็นข้อมูลดิจิตอลก่อนเช่น การวัดความเข้มของแสงอาทิตย์ จะต้องอ่านค่าผ่านอุปกรณ์ที่ให้เอ้าต์พุทเป็นสัญญาณกระแสไฟฟ้า 4-20 mA ซึ่งชุดเครื่องบันทึกข้อมูลต้องอ่านค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าวให้อยู่ในรูปตัวเลขดิจิตอลแล้วใช้สูตรคำนวณกลับมาเป็นค่าความเข้มแสง (Watt/m2) เมื่อได้ข้อมูลจากอุปกรณ์ในระบบโรงไฟฟ้าแล้วจึงทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลเชิงเวลา (Time Series Database) และจัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังศูนย์ข้อมูลกลางต่อไป ชุดเครื่องบันทึกข้อมูลส่วนฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยองค์ประกอบชุดอุปกรณ์ดังนี้

โปรแกรมสำหรับโรงไฟฟ้าและรายงาน (Dashboard and Reports Application)

เป็นโปรแกรมสำหรับแสดงข้อมูลการผลิตที่เก็บจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในโรงไฟฟ้า เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นข้อมูลและค่าสถิติได้ตามเวลาจริง รวมถึงสามารถแสดงรายงานข้อมูลปัจจุบันและย้อนหลังเพื่อใช้สำหรับการบำรุงรักษาระบบโรงไฟฟ้าได้

Dashboard ภาพรวมการผลิตของโรงไฟฟ้าแสดงข้อมูล Realtime ของการผลิตและสภาพแวดล้อม

Single Line แสดงสถานะของอุปกรณ์ตามแบบไฟฟ้า

Map View แสดงเลย์เอ้าท์โรงไฟฟ้าบนแผนที่ รวมถึงแสดงข้อมูลการผลิตและสภานะอุปกรณ์

Central Inverter แสดงข้อมูลการผลิตของอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวที่ติดตั้งภายในโรงไฟฟ้า

Network แสดงการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายข้อมูล

Alarm แสดงรายการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้า

Reports รายงานการผลิตสามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด นั้น เรามีทีมวิศวกรที่มีความชำนาญในระบบ Monitoring เราสามารถให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือ ในงานติดตั้ง การตั้งค่า และการ Design การเชื่อมต่อข้อมูล ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงได้ในเวลาอันสั้น

แชร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท อิทธิฤทธิ์ เทคโนโลยี จํากัด

ที่อยู่: 24 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์: 0-2519-8153

Email: sales@itthirittechnology.com

Facebook : Itthirit Technology - IoT, Industry 4.0, Monitoring System, RTU